CSR och Hållbarhet

Westbays syn på CSR och hållbarhet bygger på långsiktighet och aktivt arbete med ekonomiska, sociala och ekologiska frågor.

Vårt arbete

Vad gäller ekologiska frågor så arbetar vi löpande med olika initiativ och policies för att hantera vår miljöpåverkan idag och i en framtid. Det innefattar både produkterna vi utvecklar såväl som produkterna vi framställer idag och under vilka former. Här spelar exempelvis material- och energifrågor in.

Som företagare med en kraftig entreprenörsanda är vi måna om hushållning av resurser såväl som lönsamhet och sunda affärer. Ett ekonomiskt sunt förhållningssätt är en förutsättning för att långsiktigt kunna bedriva vår verksamhet och så sätt skapa värde för våra kunder, medarbetare och leverantörer.

Vad gäller sociala aspekter har vi omfattande initiativ och program för våra medarbetares välmående och individuella utveckling. Vidare ska Westbay bidra till välfärden och verka för en positiv samhällsutveckling, vilket är en förutsättning för oss att vara verksamma i vår kommun och omvärld. Detta arbete tar sitt uttryck på en rad olika sätt, men ett sådant sätt är att stötta utvalda organisationer ekonomiskt. Vi får ofta frågor om stöd i behjärtansvärda ändamål, men vår policy är att konsekvent fokusera på ett noga utvalt antal organisationer och långsiktigt stötta dessa. Vi delar in dessa stöd i kategorierna Internationellt, Nationellt och Lokalt. Ett ytterligare villkor är att en klar majoritet av insamlade medel går vidare till ändamålet (helst mer än 85%). Nedan presenteras de organisationer som Westbay valt att stötta.

 

Internationellt - Läkare Utan Gränser

Som Vänföretag till Läkare Utan Gränser bidrar vi till livräddande vård - oavsett vem, var och varför. Westbay har varit vänföretag sedan 2023 och innan det har vi löpande donerat till Läkare Utan Gränser. 

Varje år bistår Läkare Utan Gränser miljontals människor med sjukvård och humanitär hjälp i över 70 länder runt om i världen. Läkare Utan Gränser är en neutral och opartisk humanitär organisation som först och främst strävar efter att tillhandahålla högkvalitativ sjukvård till dem som behöver den mest.

Under 2021 gick 80,3 procent av de i Sverige insamlade medlen till det ideella ändamålet.

#Läkareutangränser #MSF_Sweden

Nationellt - Missing People

Missing People Sweden är en ideell organisation som hjälper anhöriga och polis med att
publicera efterlysningar och arrangera sökinsatser efter försvunna personer i Sverige. Missing People
söker för att rädda liv, men också för att ge anhöriga stöd och möjlighet till ett avslut. Organisationen arbetar varje dag, året runt, för att uppnå sib vision om att ingen ska försvinna utan att
hittas.

I dag är Missing People en rikstäckande organisation med ett tjugotal regionala avdelningar runtom i landet. Kärnan i organisationen är alla frivilliga personer som ger av sin tid för att hjälpa till i sökandet efter försvunna personer. Alla som leder sökinsatserna bemannar de regionala avdelningarna och sitter i jouren är frivilliga.

Lokalt - Barn till Ensamma mammor

Det finns i Sverige ca 145 000 barn som lever med låg inkomststandard. Det innebär att inkomsterna inte räcker till för de nödvändigaste levnadskostnaderna i familjen. Det är en skrämmande hög siffra. Westbay har därför valt att stötta Barn till ensamma mammor som möter en del av dessa barn. 

Barn till Ensamma mammor erbjuder kostnadsfria aktiviteter, utbildningar och stöd till ensamstående mammor och deras barn i åldrarna 0-18 år som lever i ekonomisk eller social utsatthet. Många av dessa barn har inte möjlighet att delta i fritidsaktiviteter och andra sammanhang som andra barn där gemenskap och relationer skapas och vänskapsband knyts. Alla kan drabbas av ekonomisk och social utsatthet, och därför behöva extra stöd för att orka med sin vardag. Westbays bidrag är öronmärkt till projekt i Kalmar län. 

Lokalt - Flyktingar från Ukraina

Sedan den ryska invasionen av Ukraina är en ofattbar mängd människor på flykt. Westbay bidrar med gåvor men har också valt att specifikt stötta fem familjer som kommit till Västerviks kommun. I samarbete med Västerviks Rotaryklubb har vi och några lokala företagare kunnat hjälpa dessa familjer ekonomiskt under deras första år i Sverige, såväl som med olika insatser för att kunna hjälpa dem in i samhället med förhoppning om praktikplatser och i en förlängning också egen försörjning via anställningar. De bidrag vi samlat in har syftat till att ge möjlighet att fokusera på svenskundervisning och på så sätt snabbare ges möjlighet att integreras i samhället.